Temsilci olmak isteyen gerçek kişiler başvuruda bulunmak üzere hizmet noktalarına şahsen gelerek Temsilcilik Başvuru Formunu doldurur. Temsilcilik  müracaatlarında gerekli evraklar aşağıdaki gibidir.

a. Gerçek Kişiler için:
1. Vergi Levhası – Son 1 yılı gösterecektir
2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
3. Ticaret Sicil/Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi – Son 6 aya ait
4. Nüfus Cüzdan/Pasaport Fotokopisi
5. Adli Sicil Kaydı (Resmi Kuruma Verilmek Üzere) – Son 6 aya ait
6. Yerleşim Yeri Belgesi (Son 3 aya ait, e-devlet veya muhtarlıktan alınmış) /Son üç ay içinde düzenlenmiş fatura (Elektrik, Su, Doğalgaz ve Telefon)
7. İmza Örneği/İmza Beyanı
8. Vekaletname (Vekil ile işlem yapanlarda)

b. Tüzel Kişiler için:
1. Vergi Levhası - Son 1 yılı gösterecektir
2. Tüzel kişiliğin yönetim ve ortaklık yapısını gösterir güncel Ticaret Sicil Gazetesi
3. İmza Sirküleri
4. Tüzel kişinin üst yönetiminin kimlik fotokopileri
5. Tüzel kişiliğin üst yönetiminin Adli Sicil Kaydı (Resmi Kuruma Verilmek Üzere) –Son 6 aya ait
6. Faaliyet Belgesi – Son 6 aya ait
7. Şirketlerde %25 üzerinde paya sahip tüzel kişi ortaklara ait Ticaret Sicil Gazetesi (güncel ortaklık yapısını gösterir)
8. Vekaletname (Vekil ile işlem yapanlarda)
*Üst Yönetim: Kuruluşun yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları, iç kontrol ve risk yönetimi birimlerinin yöneticileri ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, danışmanlık birimleri dışındaki birimlerin, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticilerini, ifade eder.   

Başvuru Temsilci Yönetimi Şefliği tarafından işleme alınır ve görevli ekip, Temsilci Adayının İşyeri adresini ziyaret ederek işyerinin uygunluğunu Değerlendirme Kriterleri çerçevesinde inceler. Temsilcilerin mevzuata uygunluğu değerlendirilir. Temsilci adayı başvurunun sonucuna dair bilgilendirilir. Ayrıca Belbim, başvurunun olumlu sonuçlanması halinde hizmet noktalarına güvenlik kamerası konulması dahil gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır. Temsilcilik başvurusu onaylanan gerçek ve/veya tüzel kişiler buna rıza göstermiş sayılacaktır.

Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar;

1. Gerçek ve Tüzel kişinin devlet aleyhine işlenen herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
2. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak,
3. Vergi borcu ve ihale yasağı bulunmamak,
4. Elektronik para kanuna ilişkin suçlardan dolayı ticari yasağı bulunmamak,
5. Dürüstlük, yeterlilik, itibar, mali güç niteliklerine haiz olmak.

Temsilcilik verilecek işletme/şirketin fiziki şartları 

1. Konumu itibariyle toplu ulaşım ve nüfusun yoğun olduğu lokasyonlara yakın, elektronik para kullanıcılarının kolay ulaşabileceği konumda bulunması,
2. Şirket kurumsal kimliğine zarar vermeyecek görünümde ve fiziki şartların uygun bulunduğu işyerlerinde satışın gerçekleştirilmesi,
3. Konum itibarıyla diğer temsilcilerimizi etkilemeyecek mesafe aralığında olması (kurumsal firmalar hariç) ,
4. İç Kontrol gereksinimlerini karşılıyor olması.

Temsilcilik başvurusu yapılan lokasyonlarda temsilcilikler, diğer temsilcilerin dolum oranlarına ve müşteri yoğunluğuna göre değerlendirilir.

Not: Temsilci, Temsilcilik iş ve işlemlerini vekil tayin edeceği kişiler vasıtasıyla yürütebilir. Bu takdirde vekilin asilin şartlarını taşıması ve yetkili olduğu işleri gösteren noter tasdikli vekâletnameyi yükleme ünitesi ile yetkili firmaya vermesi zorunludur.

Sözleşme sırasında gerekli belgeler listesi 

1. Ticaret Sicil Gazetesi / Oda Kayıt Belgesi Fotokopisi (Şahıs firmaları için tercih edilmekle birlikte, zorunlu değildir.),
2. İmza Sirküleri (Aslı veya noter tasdikli kopyası) (Tüzel Kişiler için)
3. Adli Sicil Kaydı,
4. Şirket Ortaklarının Kimlik Fotokopileri (Tüzel Kişiler için),
5. 2 adet vesikalık fotoğraf (Gerçek Kişiler için),
6. Temsilci İşyeri talep edilen işyerine ait Vergi Levhası Fotokopisi ve İşyeri Çalışma Ruhsatı Fotokopisi,  Adli Sicil Kaydı,
7. Anlaşmalı bankada açılan hesap numarası
8. Akdom cihazı için Depozito alınmamaktadır. Fakat  Sözleşme süresince her ay Cihaz ve Data iletişim bedeli bedeli alınmaktadır