Üye İşyeri olmak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler başvuruda bulunmak üzere Belbim Merkez Ofisine şahsen müracaat edeceklerdir.

ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Gerçek kişiler için;

•             Firma sahibi ve varsa yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi

•             Vergi levhasının fotokopisi

•             İmza beyanı

•             Sözleşme vekaleten imzalanacak ise noter tasdikli vekaletname

•             Vekilin imza beyanı

•             Hesap Numarasını Gösterir Belge/Yazı (IBAN)

•             Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti / Faaliyet Belgesi

 

Tüzel kişiler için;

•             Şirket yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi

•             İmza sirküleri

•             Kuruluşa ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

•             Vergi levhasının fotokopisi

•             Şirket adına işlem yapacak kişiyle ilgili yetki belgesi

•             Hesap Numarasını Gösterir Belge / Yazı (IBAN)

•             Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti / Faaliyet Belgesi